Filosofové od začátku 20. století upozorňovali na vytváření mediálního obrazu, který je značně vzdálený každodenní realitě. Patří mezi ně Heidegger či T. Adorno. Zvláště zajímavý je však Baudrillardův koncept hyperreality, neboť dobře vystihuje podstatu generativních modelů AI. Ty jsou dokonalým nástrojem pro generování symbolů a textů s malým nebo žádným vztahem k našemu každodennímu životu – tedy stav velmi podobný 4. stádiu Baudrillardovy hyperreality.

Jean Baudrillard je známý svou pronikavou analýzou postmoderní společnosti. Ústředním bodem Baudrillardovy tvorby je jeho dílo “Simulakra a simulace”. Baudrillard toto dílo napsal v roce 1981, tedy v době, kdy moderní svět procházel nebývalou proměnou poháněnou masovými médii a konzumní kulturou. Jádrem knihy Simulakra a simulace je pojem hyperrealita, stav, kdy se hranice oddělující realitu a simulovaný svět stává nerozlišitelnou, ne-li zcela zastaralou.

Abychom pochopili podstatu Baudrillardovy teorie, je nezbytné prozkoumat jeho pojem “simulakra”, čili obraz, symbol něčeho v samotné realitě. Dle Baudrillarda simulakra již nejsou pouhými kopiemi reality, nejsou již jen obrazem reality. Simulakra se vyvinula v entity, které realitu nejen kopírují, ale také nahrazují. Baudrillard vymezuje čtyři odlišné fáze vývoje simulakra, počínaje tradičním vztahem mezi znaky a realitou a konče závratným stavem hyperreality. V tomto posledním stadiu se stírá rozdíl mezi skutečným a simulovaným a společnost se ponořuje do světa obrazů a symbolů bez přímé vazby na jakoukoli autentickou skutečnost. Ve čtvrtém stádiu se tvoří nové symboly ze starých symbolů. 

Generativní modely umělé inteligence dělají právě to – simulují a generují nové obrazy a symboly pouhým kliknutím na tlačítko, ačkoli tyto obrazy mají nulový vztah k hmatatelné realitě. Nejenže se obvykle ptáme AI na informaci, která je pouhým odrazem skutečnosti (například “jaké byly Platónovy myšlenky o světě”), ale způsob, jakým UI vytváří odpovědi, je také jen dalším odrazem skutečnosti – spojuje všechny již existující texty a symboly do nových textů a symbolů, čímž od nás hmatatelnou skutečnost ještě více vzdaluje. Chatmodely jsou dokonalé stroje na masovou produkci informací, které mají velmi slabý vztah ke každodenní realitě našeho života. Umělá inteligence je ztělesněním hyperreality.

Poznámka: tento text byl částečně vygenerován umělou inteligencí.