Bude záležet jen na nás, kam až necháme různé globální hráče ve válce proti člověku zajít. V sázce jsou desítky miliónů životů a svět, ve kterém budou žít jen dementní lidé s těžkými zdravotními chorobami, bez možnosti rozmnožování.

Následkem znečištěného prostředí umírají ročně na světě milióny lidí a další desítky miliónů trpí závažnými zdravotními problémy. Ačkoliv jsou čísla obětí srovnatelná s válečným konfliktem, mediální pozornost je minimální. A vlády toxicitu ovzduší, vody či potravin prakticky neřeší. Hlavní znečišťovatelé – nadnárodní korporace a globální elity – mají totiž obrovskou ekonomickou a politickou moc. Britští profesoři kriminologie v knize Korporátní zločinec – proč korporace musí být zakázány, tvrdí, že vzájemná spolupráce vlád a korporací dokonce znemožňuje narůstající krizi životního prostředí řešit.

Statistiky o dopadech toxicity životní prostředí jsou opravdu alarmující. Podle vědců z Harvardu každoročně umírá na znečištěné ovzduší kolem devíti miliónů lidí. V Evropě je to jeden milión lidí. Jen kvůli zplodinám z námořní dopravy zahyne ročně na rakovinu plic, kardiovaskulární a další choroby kolem čtyři sta tisíc lidí.

Zplodiny z lodí a letadel a varující dopady na zdraví

Kdo jsou hlavní znečišťovatelé? O fosilním průmyslu se často hovoří v kontextu emisí oxidu uhličitého. Nicméně jeho role při znečištění životního prostředí dalšími chemickými látkami je takřka ignorována. O jiných důležitých znečišťovatelích, jako např. o námořní či letecké dopravě neslyšíme skoro vůbec. Přitom např. zplodiny z námořní dopravy způsobují kolem čtrnáct milionů případů astma u dětí. A málokdo ví, že jen pár desítek lodí nákladní dopravy znečišťuje ovzduší oxidy síry a dusíku více než všechny auta na světě.

Letecká doprava je na tom se znečištěním podobně. Podle studií bostonské univerzity MIT či Spolkové vysoké technické školy v Curychu letadla emitují nebezpečné nanočástice různých kovů (např. hliník a baryum) a dalších chemických látek. Vezmeme-li v úvahu, že je na obloze denně přes stotisíc komerčních letadel a tisíce vojenských letadel – o rozsahu znečištění armád existují jen hrubé odhady – je jasné, že emise z letadel jsou obrovským zdravotním hazardem. Ačkoliv se o těchto environmentálních hrozbách dlouhodobě ví, prakticky se pro jejich redukci nic nedělá. 

Např. již v roce 1958 si zastupitelé města Palm Springs v Kalifornii stěžovali americkému letectvu, že vytváří nad městem bílou clonu. A začátkem 70. let se státy Illinois a New Jersey dokonce kvůli leteckým zplodinám s leteckými společnostmi soudily. V obou případech s nulovým efektem. Kvůli ekonomickým zájmům a politické moci zainteresovaných hráčů. Stejně neúspěšná byla i nedávná jednání Světové zdravotnické organizace o snížení znečištění toxického paliva nákladních lodí, které časopis Forbes trefně nazval pro jeho zdravotní nebezpečí Frankensteinem. O jaké zdravotní dopady přesně jde?

Výzkumy identifikovaly miliardy nanočástic ze znečištěného ovzduší v lidských orgánech. Nanočástice se mohou dostat i do lidského mozku a způsobit snížení kognitivních schopností až demenci, jak to koneckonců potvrdila i nedávná zpráva britského vládního Výboru pro zdravotní dopady škodlivin v ovzduší. Nanočástice těžkých kovů často o velikosti bakterií a virů prostupují buňkami a mohou přivodit poškození DNA nebo deformovat spermie. Nedávná studie uvádí, že došlo za posledního půl století k redukci počtu spermií o hrozivých šedesát procent. Je to spojitost čistě náhodná? Autoři výzkumu predikují, že kolem roku 2045 lidstvo nebude schopno přirozeného rozmnožování.

Synergie hliníku a glyfosátu

V souvislosti s nanočásticemi existuje ještě další zdravotní problém. Nanočástice kovů mohou negativně působit na lidské zdraví v synergii s dalšími chemikáliemi. Tak je to tak např. u hojně používaného glyfosátu, který je hlavní složkou herbicidu Roundup. Podle recenzované studie způsobuje glyfosát společně s nanočásticemi hliníku dysfunkci šišinky, což může vést k nespavosti, depresím a v konečném důsledku k vážným nemocím jakými jsou autismus, Alzheimer nebo Parkinson. 

Podle nedávné zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí více než 80 % vzorků moči u zkoumaných Američanů přitom potvrdil výskyt glyfosátu. Ve Spojených státech vzrostl mezi roky 2017 a 2020 počet autistů u dětí o šokujících padesát procent a každé třicáté dítě je dnes v USA autistou! Samozřejmě korelace nemusí znamenat kauzalitu. Nicméně by se měly možné spojitosti pečlivě prozkoumat. Výrobce Roundupu, firma Bayer, se však snaží všemi možnými prostředky nebezpečí glyfosátu zpochybnit a zdiskreditovat. 

Elektrosmog

V závěru bych chtěl zmínit ještě jednu závažnou environmentální hrozbu a tou je elektromagnetické záření, které negativně ovlivňuje snad každého člověka na planetě. Elektrosmog je vyzařován z moderních přístrojů (mobily, počítače), radiových věží nebo satelitů, které brzy pokryjí prakticky všechna místa na zemi. 

Bylo prokázáno, že elektromagnetické záření bezdrátových technologií druhé a třetí generace má netepelné biologické účinky na lidský organizmus. Např. snižuje fertilitu u žen, souvisí s nervovými poruchami a se zvýšeným rizikem rakoviny či poškozením DNA. To před několika lety také potvrdil Národní toxikologický program ve Spojených státech nebo evropští vědci Ramazziniho institutu v Itálii (institut se zaměřuje na výzkum rakoviny – pozn. autora).

Když zvážíme možné negativní dopady výše uvedených výzkumů na zdraví člověka, je více než zarážející, že se po celém světě implementují bezdrátové technologie čtvrté a páté generace. Ačkoliv studie o jejich bezpečnosti chybí. To koneckonců přiznali i zástupci telekomunikačního průmyslu při senátním slyšení ve Spojených státech v roce 2019.  Nedávná studie z univerzity v Harvardu odhalila, jak telekomunikační průmysl zásadním způsobem ovlivňuje Federální komisi pro komunikaci, která je ve Spojených státech zodpovědná za regulaci bezdrátových technologií. Bohužel se opět ukazuje, že vládní korupce a obrovské zisky nadnárodních korporací dostávají přednost před zdravím člověka.

Vlády krizi životního prostředí nevyřeší

Propojení mezi vládou a velkým businessem je zásadní překážkou pro radikální zlepšení životního prostředí. Do vlády totiž často přicházejí lidé, kteří působili na vysokých místech různých firem a naopak. Tato praxe má v angličtině oficiální název a označuje se jako „revolving doors“ („otáčivé dveře“). A jak ukázaly Panamské dokumenty či Papíry v rájích, jsme svědky rozbujelé korupce na globální úrovni.

Nemůžeme se tedy spoléhat na zkorumpované vlády, že začnou zdevastované životní prostředí zásadním způsobem řešit. Bude tedy záležet jen na nás, kam až necháme různé globální hráče ve válce proti člověku zajít. V sázce jsou desítky miliónů životů a svět, ve kterém budou žít jen dementní lidé s těžkými zdravotními chorobami, bez možnosti rozmnožování.