Udržitelnost se stává stále důležitějším tématem nejen v domácnostech, ale také v mnoha
společnostech. Na podnikatelský sektor všeobecně roste tlak, aby řešil svoji ekologickou stopu.
Firmy ji propagují hned z několika následujících důvodů.

 1. Ze zákona
  V mnoha zemích a regionech firmám zákony ukládají šetřit životní prostředí. Tyto zákony například
  udávají povinnost snížit emise skleníkových plynů nebo minimalizovat produkci odpadů zatěžujících
  životní prostředí. Firmy, které neplní tyto požadavky mohou být pokutovány a též být postiženy ztrátou pověsti.
 2. Kvůli zlepšení image firmy
  Čím dál tím více zákazníků a spotřebitelů dbá na udržitelnost. Zejména mladší generace. Stávají se sami velmi ekologicky uvědomělými a kladou důraz na to, aby i firmy a společnosti, od nichž si kupují produkty nebo využívají jejich služby, dbaly na udržitelnost. Hraje pro ně tedy velmi zásadní roli. Propagace udržitelnosti tak může firmám pomoci zlepšit jejich celkovou image mezi zákazníky, získat nové zákazníky, vybudovat si stálou a loajální základnu zákazníků, ale také například přitáhnout pozornost zahraničních trhů a investorů. Navíc firma podporující udržitelnost může být vzorem pro ostatní firmy, i pro zákazníky.
 3. Z důvodu zvyšování efektivity a snižování nákladů
  Mnoho firem udržitelnost vnímá jako nástroj ke zvyšování efektivity a snižování nákladů z dlouhodobého horizontu. Firmy, které snižují svou spotřebu energie a vody, minimalizují produkci odpadů a používají obnovitelné zdroje energie, mohou dosáhnout nižších nákladů na provoz a zvýšit svou ziskovost, což se rozhodně vyplatí.
  Snížením odpadů a recyklací materiálů lze snížit náklady na skladování odpadu. Firmy tak nejen, že šetří přírodu, ale i svoji kapsu. Ušetřené peníze poté mohou investovat buď do motivace, vzdělávání, nebo do odměn zaměstnanců.
 4. Ze zodpovědnosti vůči společnosti
  Většina firem chápe, že mají odpovědnost vůči společnosti a budoucím generacím. Propagace
  udržitelnosti může být způsobem, jak tuto odpovědnost naplnit. Proto firmy mohou například
  podporovat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí nebo spolupracovat s nevládními
  organizacemi, které se snaží zlepšit stav životního prostředí.
 5. Pro podnikání budoucnosti

Firmy, které nejsou schopny přizpůsobit se stále se měnícím trendům a dalším jiným požadavkům, v
budoucnu zkrátka neuspějí. Postupně budou čelit různým výzvám jako je ztráta zákazníků, omezení
vládními orgány, ale také špatná reputace. Z tohoto důvodů je dobré zamyslet se, anebo se rovnou zapojit do udržitelnosti. Firmy si tak do budoucna zajistí konkurenční výhodu.

 1. Kvůli zaměstnancům
  Spoustu uchazečů o práci se angažuje v ekologii a udržitelnosti. Tito uchazeči o zaměstnání jistě ocení, budou-li moci pracovat ve firmě, která podporuje udržitelnost. Cestu udržitelnosti razí i mnoho zaměstnanců, neboť chtějí mít pozitivní vliv na dopad společnosti. Propagování udržitelnosti je tak správnou cestou, jak přilákat, motivovat a udržet si kvalifikované zaměstnance. Navíc se mezi
  zaměstnanci mohou zlepšit vztahy a vytvořit udržitelné pracovní postupy.
 2. Pro inovaci
  Firmy se snaží najít nové způsoby, jak vyrábět své produkty a služby tak, aby jejich dopad na životní
  prostředí byl co možná nejmenší. Inovativní řešení také mohou firmám pomoci vytvořit nové trhy.
  Lze říci, že propagace udržitelnosti se pro firmy stává stále důležitější a má mnoho výhod, nejen zlepšení image firmy, zvyšování efektivity a snižování nákladů, ale také zodpovědnosti vůči společnosti a splnění povinností, které jim ukládá zákon.